Tvarkos ir taisyklės

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir pedikuliozės tvarkos aprašas

Tevu informavimo ir svietimo tvarkos aprasas_2017-06-02

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės

Lankomumo tvarka

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas

Budėjimo tvarka

VGK darbo tvarkos aprašas

PUG tvarka

SPU tvarkos aprašas

Bibliotekos naudojimosi tvarka

Maitinimo tvarka

Poveikio priemonių tvarkos aprasas

Lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai per visų dalykų pamokas

Smurto ir patyciu, intervencijos vykdymo tvarkos aprasas_2017

Pailgintos dienos grupes organizavimo tvarkos aprašas

Mokinio individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės

Socialinių kompetencijų ugdymo (SKU) tvarkos aprašas

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Kurso, dalyko modulio pasirinkimo ar keitimo tvarka

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema