Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir
bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas
ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai,
sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai
ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų tarybos sudėtis:
Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius.
Mokytojų tarybos nariai: gimnazijoje dirbantys pedagogai, soc. pedagogai, logopedas, spec. pedagogas,
bibliotekos vedėjas.
Mokytojų tarybos funkcijos:
1. Aptaria ugdymo ir egzaminų rezultatus, bendrųjų programų standartų, ugdymo planų projektų
vykdymą, gimnazijos veiklos kokybę;
2. Diskutuoja ir teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginio vystymo, metinės programos, ugdymo
plano, ugdymo programų rengimo, audito atlikimo;
3. Aptaria mokinių pasiekimų vertinimą, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
4. Aprobuoja ugdymo turinį;
5. Aptaria skirtingų gebėjimų mokinių (gabių ir turinčių mokymosi motyvacijos problemų)
ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, mokymo metodus, konsultuojasi su sveikatos
priežiūros specialistais, psichologais, socialiniais, specialiaisiais pedagogais, bibliotekininkais ir kitais
tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujančiais darbuotojais;
6. Kartu su gimnazijos socialiniais pedagogais, sveikatos priežiūros darbuotojais, psichologais ir
kitais specialistais aptaria mokinių sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, darbo
saugos, higienos klausimus;
7. Klasės auklėtojo teikimu, esant reikalui, svarsto mokinių elgesį, lankomumo klausimus, teisės
aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo mokiniams, nesilaikantiems
gimnazijos tvarkos taisyklių;
8. Renka atstovus į gimnazijos tarybą, mokytojų atestacijos komisiją;
9. Svarsto mokinių apdovanojimą, padėkos pareiškimą;
10. Svarsto, priima sprendimus dėl ugdymo plano, ugdymo organizavimo, vertinimo;
11. Svarsto kitus teisės aktuose nustatytus klausimus.