Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Visi tvarkos dokumentai

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ir pedikuliozės tvarkos aprašas (2018-12-07).

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarkos aprašas (2017-06-02)

Mokinių elgesio taisyklės (2015-12-31)

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarka (2019-08-31)

Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas (2016-11-18)

Budėjimo tvarka (2015-12-30)

Vaiko gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas (2016-08-31)

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2016-09-31)

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (2013-06-14)

Naudojimosi biblioteka taisyklės (2015-12-31)

Mokinių mokamo ir nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas (2014-10-31)

Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas (2013-06-14)

Bendrųjų lietuvių kalbos ugdymo reikalavimų per visų dalykų pamokas (renginius) nuostatai (2017-08-31)

Smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2017-08-31)

Pailgintos dienos grupės organizavimo tvarkos aprašas (2017-08-28)

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo, pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas (2017-06-16)

Darbo tvarkos taisyklės (2017-12-29)

Socialinių kompetencijų ugdymo tvarkos aprašas (2019-07-16)

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (2019-08-30)

11-12 klasių mokinių dalyko, dalyko kurso dalyko modulio pasirinkimo ar keitimo tvarkos aprašas (2019-08-30)

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (2019-12-31)