Raštinė:

+370 41 435716 santarvesvm@gmail.com

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Gimnazijos taryba

Gimnazijos tarybos sudarymas, sudėtis ir funkcijos nustatytos steigėjo patvirtintuose
nuostatuose.
Gimnazijos taryba yra aukščiausioji gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba
telkia gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę
demokratiniam gimnazijos valdymui, padeda spręsti gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti
ginant teisėtus gimnazijos interesus.
Gimnazijos taryba sudaroma iš gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų),
mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Ją sudaro 8 nariai: 2 tėvų (globėjų, rūpintojų)
atstovai, 2 mokinių atstovai, 2 mokytojų atstovai ir 2 socialinių partnerių atstovai. Tėvus deleguoja
klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetų pirmininkų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba,
mokinius – mokinių seimas, socialinių partnerių atstovus – direktorius. Nario kadencija – 3 metai.
Gimnazijos tarybos sudėtis:
Gimnazijos tarybos pirmininkas – Ruslan Mirnyj, atstojauja tėvus.
Nariai:
Olia Titovienė, atstovauja tėvus;
Lada Akimova, atstovauja tėvus;
Olga Neutova, profesinės sąjungos pirmininkė, atstovauja mokytojus;
Marija Volodkė, pradinių klasių mokytoja, atstovauja mokytojus;
Ričardas Fabijūnas, ūkio dalies vedėjas, technologijų mokytojas, atstovauja mokytojus;
Stas Chačaturov, Šiaulių rusų kultūros centro narys, atstovauja bendruomenę;
Viktorija Konkina – 11/III klasės mokinė, mokinių atstovė;
Pagrindinės gimnazijos tarybos funkcijos:

 1. Teikia siūlymus dėl gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 2. Pritaria gimnazijos strateginiam planui, metiniam gimnazijos veiklos planui, gimnazijos
  nuostatams, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems gimnazijos veiklą reglamentuojantiems
  dokumentams, teikiamiems gimnazijos direktoriaus;
 3. Teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo,
  gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 4. Kolegialiai svarsto gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 5. Išklauso gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui dėl
  gimnazijos veiklos tobulinimo;
 6. Teikia siūlymus gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl
  gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 7. Svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar gimnazijos
  bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui;
 8. Teikia siūlymus dėl gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų
  sudarymo, talkina formuojant gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 9. Svarsto gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.