Деятельность „Kokybės krepšelio“ началась успешно

KK_projekto_logo   Šiaulių „Santarvės” gimnazija nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. dalyvauja Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis”. Šio projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius mokyklose. Projekto lėšos skirtos ugdymo aplinkai turtinti (mokymosi priemonėms įsigyti), mokymosi pagalbai teikti, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

140091094_850896052358620_921077024807380891_nProjekto veikla suplanuota dvejiems metams. Gimnazijos veiklos tobulinimo plane iškeltas uždavinys – siekti kiekvieno mokinio asmeninės mokymosi pažangos atliepiant skirtingus mokinių ugdymosi poreikius. Įgyvendindami šį uždavinį suplanavome veiklas, skirtas mokinių pasiekimams gerinti, tikslingai mokymosi pagalbai teikti, gabių vaikų ugdymui organizuoti. Šiuo metu įgyvendinamos šios veiklos:

  • 5, 6, 7, 8 klasėse per vieną lietuvių k. ir vieną matematikos savaitinę pamoką mokinius ugdo du mokytojai dalykininkai. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi poreikius bei pasiekimus, klasės mokiniai ugdomi pergrupuojant mokinius į dvi laikinąsias grupes. Šių pamokų metu mokiniams suteikiama tikslinga mokymosi pagalba, siekiant likviduoti mokymosi spragas, įtvirtinti dalyko ugdymo turinį bei pagerinti mokymosi pasiekimus.
  • Vykdomas 5-8 kl. mokinių konsultavimas atliekant užduotis namuose. Mokiniams vykdomos matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijos rengiant namų darbus nuotoliniu būdu naudojant Microsoft 365 TEAMS platformą.
  • Vykdomi specialiojo pedagogo užsiėmimai 5-8 kl. specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams–lietuvių k. pratybos, kurių metu ugdomi mokinių pažintiniai gebėjimai ir tobulinami skaitmeniniai įgūdžiai, panaudojant projekto lėšomis įsigytas planšetes.
  • Kiekvienoje 5-8 klasėse kartą per mėn. organizuojamos skaitymo pratybos, mokant  mokinius įvairių  skaitymo strategijų, ugdant skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus, būtinus sėkmingam mokymuisi, panaudojant įsigytas elektronines knygų skaitykles.

Kitas veiklos plane išsikeltas uždavinys – stiprinti mokinių pažinimo, mokėjimo mokytis, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, siekiant mokymosi patirčių tarpdiscipliškumo. Įgyvendindami šį uždavinį pradėjome įgyvendinti šias veiklas:

  • Vykdome dalykus (matematiką, IT, gamtos mokslus, lietuvių k.) integruojantį kūrybiško mokymosi projektą 7-8 kl. gabiems mokiniams. Organizuojamos pažintinės-tiriamosios, praktinės veiklos nuotoliniu būdu.
  • Pradėjo veiklą Medijų ir informacinio raštingumo mokyklėlė. 5-8 klasėms vykdomi užsiėmimai medijų inžinerijos, kūrybinių industrijų, informacinio raštingumo tematika  kartą per mėn. kiekvienai klasei. Skaitykloje kuriama 3D erdvė, nupirkta dalis suplanuotų priemonių.

Tobulindami mokinių pasiekimų ir pažangos gerinimui aktualias pedagoginio personalo kompetencijas, panaudodami projekto lėšas, vykdėme „Microsoft Office 365“ dviejų dienų mokymus. Visi mokytojai, dalyvavę mokymuose ir patobulinę skaitmenines kompetencijas, įgijo darbo su Microsoft Office 365 programa praktinių įgūdžių, pasirengė vartoti  Teams platformą. Nuo 2020 m. spalio mėn. visi mokytojai ir mokiniai dirba vieningoje Teams platformoje, skirtoje  nuotoliniam mokymui.

Sėkmingai įgyvendinama KGR veikla – mokytojų kolegialaus bendradarbiavimo veikla, taikant  Kolegialaus grįžtamojo ryšio metodiką, siekiant tobulinti pamoką ir gerinti mokinių pasiekimus. Sudaryta 10 KGR grupių (viena grupė – trys mokytojai). Sudarytas KGR vedamų ir stebimų pamokų tvarkaraštis. Per mokslo metus kiekvienas mokytojas praveda ne mažiau kaip po 2 pamokas ir stebi ne mažiau kaip 4 kolegų pamokas, suteikdami grįžtamąjį ryšį.

Informaciją parengė pavaduotoja ugdymui Skaidra Mockevičienė