Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Vaikų ugdymas šeimoje

Nutarimas dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą ir įteisino mokymosi pagal formaliojo švietimo programas naują mokymo proceso organizavimo būdą. Vadovaujantis minėtu aprašu, tėvams (globėjams, rūpintojams), nusprendusiems vaikų ugdymąsi organizuoti šeimoje, turi padėti bendrojo ugdymo mokykla, kurios nuostatuose yra įteisintas pavienio mokymosi forma ugdymosi šeimoje mokymo proceso organizavimo būdas. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. A-788 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės mokyklos, padedančios tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas“ „Santarvės“ gimnazijai pavesta įgyvendinti naują mokymo proceso organizavimo būdą – ugdymąsi šeimoje. Tėvai (globėjai, rūpintojai), kurie pageidauja, kad jų vaikas nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. būtų ugdomas šeimoje, prašymus ir dokumentus nuo 2022 m. balandžio 15 d. iki birželio 1 d. turi teikti „Santarvės“ gimnazijai adresu: Vytauto g.113, Šiauliai LT-77161; telefonas pasiteirauti – 8 41 438380.

Mokyklos vadovui kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;

2. Užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) klausimynas tėvams ir vaikui (Aprašo 1 priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;

3. Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (jei vaikas bus ugdomas pagal 1-os klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita, parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);

4. Vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);

5. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalioto teritorinio skyriaus, kurio veiklos teritorijoje gyvena šeima, informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos;

6. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus pateikta informacija, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui, nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius 2 metus nuo tėvų/globėjų/rūpintojų prašymo pateikti informaciją gavimo dienos.

Daugiau informacijos:

  1. Pradinio ugdymo bendroji programa 
  2. Pagrindinio ugdymo bendrosios programos
  3. Vidurinio ugdymo bendrosios programos