Švietimo pagalba mokiniui

Vyresnioji logopedė-Erika Jocienė

Vyresnioji specialioji pedagogė Erika Jocienė

Socialinė pedagogė  Nadežda Bessarab-Bardiševičė

 

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Skaidra Mockevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkės pavaduotoja – Erika Jocienė, logopedė-specialioji pedagogė;

Sekretorė – Jelena Gavrilova, gimtosios k. (rusų) mokytoja.

nariai:

Ingrida Remeikienė, pradinių klasių mokytoja;

Olga Neutova, pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja;

Nadežda Bessarab, socialinė pedagogė;

Oksana Legackaja, muzikos mokytoja, neformaliojo švietimo pedagogė.

VGK dirba pagal „Santarvės“ gimnazijos direktoriaus  2018-08-31 įsakymu Nr. V-131(1.4) patvirtintą Vaiko gerovės komisijos veiklos planą (organizuojami posėdžiai, pasitarimai ir kita veikla).

VGK posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį arba esant būtinybei.

 

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas – padėti ribotų galimybių mokiniams, turintiems vidutinių ir didelių  specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir neformaliojo švietimo veikloje.

Padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu.

padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;

bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

padeda mokytojoms ugdomojoje veikloje, dirbančioms su vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais;

pavaduoja pradinių klasių mokytojas, joms išvykus į renginius, seminarus.

Mokytojo padėjėjai dirba su pradinių klasių mokiniais pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį.