Tarptautinis piešinių konkursas „Kalėdinis sapnas“

67280638_0a2fe2fb5791164c2e8c221f3458f74d

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJA

TARPTAUTINIO PIEŠINIŲ KONKURSO „KALĖDINIS SAPNAS“ NUOSTATAI

„Kalėdos, tai ne išoriniai papuošalai, o jausmas širdyje.

Tik būdamas draugiškas ir atlaidus pajusi Kalėdų dvasią“

I BENDROSIOS NUOSTATOS

Šiaulių „Santarvės“ gimnazija organizuoja tarptautinį piešinių konkursą „KALĖDINIS SAPNAS“ skirtą Šv. Kalėdom paminėti.

II KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Tikslas. Skatinti mokytojus ir mokinius dalyvauti parodose, lavinti estetinį supratimą, gebėjimus harmoningai sieti kultūros ir gamtos vertybes.

Uždaviniai:

Ugdyti estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas.

Taikyti savitas kūrybinių darbų atlikimo technikas.

III DALYVIAI

Konkurse kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio švietimo įstaigų mokiniai.Konkurso dalyviai skirstomi į tris amžiaus grupes:

I grupė – 7-10 metų.

II grupė – 11-14 metų.

III grupė – 15 ir vyresni.

IV DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

Kūrybiniai darbai gali būti atlikti įvairia technika bei priemonėmis (atlikimo technikos neribojamos).

Piešinių dydis – A3 formatas (42cm x 29,7cm).

Kiekvieno darbo apačioje dešinėje matomoje pusėje turi būti priklijuota kortelė 4×7 cm (1 priedas).

Siunčiant darbus iš vienos institucijos, būtina pridėti bendrą atsiųstų darbų sąrašą (2 priedas) bei pateikti tą patį sąrašą elektroniniu paštu santarvesvm@gmail.com.

V VIETA IR LAIKAS

Darbus pristatyti iki 2019 m. gruodžio 1 d. adresu:

Šiaulių „Santarvės“ gimnazija

Vytauto g. 113,

LT-76161 Šiauliai

Su nuoroda: Šiaulių „Santarvės “gimnazijos tarptautiniam piešinių konkursui „KALĖDINIS SAPNAS“.

Paroda veiks nuo 2019 m. gruodžio 5 d. iki 2020 m. sausio 15 d.

Parodos uždarymas ir laureatų apdovanojimas vyks Šiaulių ,,Santarvės” gimnazijoje 2020 m. sausio 15 d. 14.20 val.

VI VERTINIMAS

Darbus vertins Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija 2019 m. gruodžio 16 d. 14.20 val.

Vertinant bus atsižvelgiama į darbo estetiškumą, originalumą, kūrybiškumą.

Iš visų dalyvių bus išrinkti nugalėtojai pagal amžiaus grupes.

Kiekvienos amžiaus grupės nugalėtojai bus apdovanojami diplomais, o jų mokytojai padėkomis.

Komisija pasilieka teisę skirti papildomas nominacijas ir apdovanojimus.

Mokytojai, kurių mokinių darbai bus atrinkti į parodą, gaus pažymas „Apie mokinių paruošimą dalyvavimui Šiaulių „Santarvės “gimnazijos organizuojamame tarptautiniame piešinių konkurse „KALĖDINIS SAPNAS“.

Konkurso dalyvių–nugalėtojų darbai, vardai ir pavardės bus paskelbti Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos internetiniame puslapyje: http://santarves.lt/ po 2019 m. gruodžio 20 d.

VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Konkurso organizatoriai turi teisę parodoje eksponuoti ne visus pateiktus darbus.

Atrinkti į parodą darbai nebus grąžinami. Norintys atsiimti darbus, turi atvykti į Šiaulių „Santarvės“ gimnaziją iki 2020 m. vasario 12 d.

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra.

Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas darbų atsiuntimas organizatoriams.

Parodos–konkurso organizatoriai:

koordinatorė – Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Dalia Jovaišienė, tel. 865808803, el. paštas: www. mokytojadj@gmail.com

nariai:

užsienio kalbos (anglų) mokytoja Kristina Mituzienė,

bibliotekos vedėja Olga Mirnaja.

Papildoma informacija dėl konkurso teikiama: Dalia Jovaišienė mob. tel. 8 658 088 803, el. paštu: mokytojadj@gmail.com