Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Specialusis pedagogas

Vyresnioji specialioji pedagogė Erika Jocienė

Dirba: I aukštas logopedo-specialiojo pedagogo kabinetas.

Darbo laikas:

Pirmadienis 8.00 – 15.30

Antradienis 8.00 – 15.30 

Trečiadienis 8.00 – 15.30

Ketvirtadienis 8.00 – 15.30

Penktadienis  8.00 – 14.30  

Nuotolinio mokymo metu specialiojo pedagogo ir logopedo pratybos vyksta pagal patvirtintą tvarkaraštį.

 

Specialioji pedagogė metodininkė Idilija Labenskienė

Darbo laikas:

Pirmadienis 

Antradienis 8.00 – 16.30 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 8.00 – 16.30

Penktadienis 

Nuotolinio mokymo metu specialiojo pedagogo ir logopedo pratybos vyksta pagal patvirtintą tvarkaraštį.

 

Specialiojo pedagogo funkcijos gimnazijoje

-atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms ir įvertina pažangą mokykloje;

-bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

-padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

-teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

-šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

-dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

-pagalbą teikia klasėje arba kabinete pamokų metu.

Kas ir kaip įvertina specialiuosius ugdymosi poreikius

-Į specialųjį pedagogą kreipiasi klasės vadovas (mokytojas, tėvai), pastebėjęs, kad mokiniui kyla sunkumų įsisavinant bendrąsias ugdymosi programas.

-Gavus mokinio tėvų sutikimą, jo pasiekimai apsvarstomi mokyklos VGK ir, esant reikalui, kreipiamasi į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT) dėl išsamesnio mokymosi sunkumų įvertinimo.

-Mokinio gebėjimų vertinimą PPT koordinuoja mokyklos specialusis pedagogas.

-Į PPT registruoti vaiką dėl kompleksinio pedagoginio ir psichologinio gebėjimų vertinimo gali ir tėvai (rūpintojai, globėjai), tačiau kreipiantis kartu su mokykla neprarandama dalis informacijos, kuri yra svarbi pedagogams. Todėl rekomenduojama tai daryti bendradarbiaujant.

-Specialiojo pedagogo pagalba mokiniui skiriama tik gavus Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.

TAI SVARBU:
Visa informacija, gauta kompleksinio tyrimo metu, yra konfidenciali. Mokiniui pakeitus ugdymo įstaigą, dokumentai, susiję su specialiuoju ugdymu, kitai mokyklai yra perduodami tik gavus raštišką tėvų sutikimą.