Raštinė:

+370 41 435716

Adresas:

Vytauto g. 113, Šiauliai LT-77161

Darbo laikas darbo dienomis:

08.00–19.00 val.

+370 41 435716

santarvesvm@gmail.com

Vytauto g. 113,

LT-77161 Šiauliai

I-V 08:00 - 19:00

VI-VII Nedirbame

Pareigybių aprašai

Direktoriaus pareigybė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė

Mokytojų pareigybės

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybė

 Užsienio kalbos (anglų) mokytojo pareigybė

 Užsienio kalbos (vokiečių) mokytojo pareigybė

 Užsienio kalbos (ispanų) mokytojo pareigybė

Pradinio ugdymo mokytojo pareigybė

 Geografijos mokytojo pareigybė

Chemijos mokytojo pareigybė

Biologijos mokytojo pareigybė

 Technologijų mokytojo pareigybė

 Dailės mokytojo pareigybė

 Žmogaus saugos mokytojo pareigybė

Muzikos mokytojo pareigybė

 Dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigybė

 Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigybė

 Fizinio ugdymo mokytojo pareigybė

 Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybė

 Gamtos ir žmogaus mokytojo pareigybė

 Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybė

 Gimtosios kalbos (rusų) mokytojo pareigybė

Istorijos mokytojo pareigybė

 Matematikos mokytojo pareigybė

 Fizikos mokytojo pareigybė

 Informacinių technologijų mokytojo pareigybė

 Psichologijos mokytojo pareigybė

 Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybė

 

 

Klases vadovo pareiginiai

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Karjeros specialisto pareigybė

 Socialinių kompetencijų ugdymo koordinatoriaus pareigybė

Psichologo pareigybė

Specialusis pedagogas

Logopedo pareigybė

Specialusis pedagogas

Visos dienos mokyklos grupės mokytojo pareigybė

Bibliotekos vedėjo pareigybė

 

 

Ūkio dalies vedejas

Apskaitininko pareigybė

Inzinierius kompiuteristo pareigybė

 

 

Darbininko pareigybė

Valytojo pareigybė

Kiemsargio pareigybė

Laboranto pareigybė

Rūbininko pareigybė

 

 

Pailgintos dienos grupes organizavimo tvarkos aprašas