Pareigybių aprašai

Direktoriaus pareigybė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė

Mokytojų pareigybės

1 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigybė

2 Užsienio kalbos (anglų) mokytojo pareigybė

3 Užsienio kalbos (vokiečių) mokytojo pareigybė

4 Užsienio kalbos (ispanų) mokytojo pareigybė

5 Pradinio ugdymo mokytojo pareigybė

6 Geografijos mokytojo pareigybė

7 Chemijos mokytojo pareigybė

8 Biologijos mokytojo pareigybė

9 Technologijų mokytojo pareigybė

10 Dailės mokytojo pareigybė

11 Žmogaus saugos mokytojo pareigybė

12 Muzikos mokytojo pareigybė

13 Dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigybė

14 Dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigybė

15 Fizinio ugdymo mokytojo pareigybė

16 Neformaliojo švietimo mokytojo pareigybė

17 Gamtos ir žmogaus mokytojo pareigybė

18 Ekonomikos ir verslumo mokytojo pareigybė

19 Gimtosios kalbos (rusų) mokytojo pareigybė

20 Istorijos mokytojo pareigybė

21 Matematikos mokytojo pareigybė

22 Fizikos mokytojo pareigybė

23 Informacinių technologijų mokytojo pareigybė

24 Psichologijos mokytojo pareigybė

25 Pilietiškumo pagrindų mokytojo pareigybė

26 10 Klases vadovo pareiginiai

27 Socialinių kompetencijų ugdymo koordinatoriaus pareigybė

28 Psichologo pareigybė

Ūkio dalies vedejas

Vyr. buhalterio pareigybė

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

Apskaitininko pareigybė

Bibliotekos vedėjo pareigybė

Inzinierius kompiuteristo pareigybė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybe

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Specialusis pedagogas

Logopedo pareigybė

Kiekmsargio pareigybė

Darbininko pareigybė

Valytojo pareigybė

Rūbininko pareigybė

Laboranto pareigybė

Mokytojo padėjėjo pareigybė

Profesinio orientavimo konsultanto pareigybė

Pailgintos dienos grupes organizavimo tvarkos aprašas