Помощь ученикам

Logopedo funkcijos gimnazijoje

rūpinasi mokinių (vaikų) kalbos vystymosi raida, kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija;

įvertina mokinių (vaikų) kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;

numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis;

padeda įveikti specialiųjų poreikių mokinių (vaikų) kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;

šviečia ir konsultuoja mokyklos bendruomenę (mokytojus, tėvus) aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

rengia ir naudoja specialiąsias mokymo priemones, skirtas mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui;

dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

pagalbą teikia kabinete po pamokų.

Specialiojo pedagogo funkcijos gimnazijoje

atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms ir įvertina pažangą mokykloje;

bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;

teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.

šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius.

dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.

pagalbą teikia klasėje arba kabinete pamokų metu.

Kas ir kaip įvertina specialiuosius ugdymosi poreikius

Į specialųjį pedagogą kreipiasi klasės vadovas (mokytojas, tėvai), pastebėjęs, kad mokiniui kyla sunkumų įsisavinant bendrąsias ugdymosi programas.

Gavus mokinio tėvų sutikimą, jo pasiekimai apsvarstomi mokyklos VGK ir, esant reikalui, kreipiamasi į pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT) dėl išsamesnio mokymosi sunkumų įvertinimo.

Mokinio gebėjimų vertinimą PPT koordinuoja mokyklos specialusis pedagogas.

Į PPT registruoti vaiką dėl kompleksinio pedagoginio ir psichologinio gebėjimų vertinimo gali ir tėvai (rūpintojai, globėjai), tačiau kreipiantis kartu su mokykla neprarandama dalis informacijos, kuri yra svarbi pedagogams. Todėl rekomenduojama tai daryti bendradarbiaujant.

Specialiojo pedagogo pagalba mokiniui skiriama tik gavus Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.

TAI SVARBU:
Visa informacija, gauta kompleksinio tyrimo metu, yra konfidenciali. Mokiniui pakeitus ugdymo įstaigą, dokumentai, susiję su specialiuoju ugdymu, kitai mokyklai yra perduodami tik gavus raštišką tėvų sutikimą.

Vyresnioji logopedė-specialioji pedagogė Erika Jocienė

Dirba: I aukštas logopedo-specialiojo pedagogo kabinetas.

Darbo laikas:

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8.00 – 15.00

Trečiadieniais 8.00 – 15.30

Penktadieniais 8.00 – 13.30

Socialinio pedagogo funkcijos gimnazijoje

vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali lankytis pamokose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose ir kitose veiklose;

konsultuoja vaikus ir mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;

numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;

šviečia mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;

inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija ir mokyklos savivaldos grupėmis, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;

atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus mokykloje, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą mokinių ugdymosi problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei ir su kitomis institucijomis.

Socialinė pedagogė  Nadežda Bessarab

Dirba: I aukštas socialinės pedagogės kab.

Darbo laikas:

Pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais 8.00 – 15.00

Trečiadieniais 8.00 – 15.30

Penktadieniais 8.00 – 13.30

 

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Skaidra Mockevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Pirmininkės pavaduotoja – Erika Jocienė, logopedė-specialioji pedagogė;

Sekretorė – Jelena Gavrilova, gimtosios k. (rusų) mokytoja.

nariai:

Ingrida Remeikienė, pradinių klasių mokytoja;

Olga Neutova, pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja;

Nadežda Bessarab, socialinė pedagogė;

Oksana Legackaja, muzikos mokytoja, neformaliojo švietimo pedagogė.

VGK dirba pagal „Santarvės“ gimnazijos direktoriaus  2018-08-31 įsakymu Nr. V-131(1.4) patvirtintą Vaiko gerovės komisijos veiklos planą (organizuojami posėdžiai, pasitarimai ir kita veikla).

VGK posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį arba esant būtinybei.

Mokytojo padėjėjas

Mokytojo padėjėjo veiklos tikslas — padėti ribotų galimybių mokiniams, turintiems vidutinių ir didelių  specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir neformaliojo švietimo veikloje.

Padėjėjas padeda mokiniui (mokinių grupei):

orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, popamokinės veiklos, papildomo ugdymo, renginių ir išvykų metu.

padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;

paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;

padeda perskaityti ar perskaito tekstus, skirtus mokymuisi;

padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;

padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;

bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

padeda mokytojoms ugdomojoje veikloje, dirbančioms su vidutinių ir didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais;

pavaduoja pradinių klasių mokytojas, joms išvykus į renginius, seminarus.

Mokytojo padėjėjai dirba su pradinių klasių mokiniais pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą pamokų tvarkaraštį.