Vaiko gerovės komisija

VGK tvarka

Gimnazijoje nuolat veikia Vaiko gerovės komisija, kuri sudaryta iš 8 narių – pagalbos mokinių specialistų (spec. pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo), sveikatos priežiūros specialisto, mokytojų. Vaiko gerovės komisijos darbui vadovauja ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą paskirtas vienas iš pagalbos mokiniui specialistų. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Aprašu, mokyklos parengtu ir direktoriaus patvirtintu darbo reglamentu. Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos tiekimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių, atlikti mokinio spec. poreikių ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Komisija atlieka šias funkcijas: nagrinėja mokinių nenoro lankyti gimnaziją, mokyklos nelankymo, baimių eiti į gimnaziją, nesėkmingo mokymosi priežastis, analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, vaikui paskirtos minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės (jeigu tokia yra) vykdymą, teikia rekomendacijas mokytojams dėl ugdymo metodų ir darbo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas, analizuoja vaikų tarpusavio santykių, pedagogų ir vaikų santykių problemas ir teikia siūlymų pedagogams dėl šių santykių gerinimo, teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo mokinio reikmenimis ir kt.) mokiniams teikimo, mokinių vežimo į mokyklą ir iš jos, mokinių sveikatos priežiūros mokykloje organizavimo, siūlo mokykloje įgyvendinti gyvenimo įgūdžių, prevencijos, sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas, konsultuoja tėvus vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais, įvykus krizei mokykloje, t.y. netikėtam ar pavojingam įvykiui, organizuoja krizės valdymo priemones, bendradarbiauja su mokyklos savivalda, inicijuoja mokykloje dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vaikų gerovės užtikrinimo srityje, atlieka kitas Švietimo ir mokslo ministro nustatytas funkcijas. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai, kurie organizuojami pagal poreikį.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA SUDARO:

Aldona Narutavičienė, specialioji pedagogė, logopedė – pirmininkė

Olga Neutova, istorijos mokytoja – pavaduotoja

IngridaRemeikienė, pradinių klasių mokytoja – sekretorė

Nadežda Bessarab, socialinė pedagogė – narė

Jelena Gavrilova, rusų (gimtosios) kalbos mokytoja – narė

Irina Šeleng, chemijos mokytoja – narė