Прием в гимназию

LAISVOS-VIETOS-KLASĖSE

Mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka

VAI UGDYMAS ŠEIMOJE

PRIĖMIMAS Į PUG, 1-4, 5-8, 9-12 KLASES 2020-2021 MOKSLO METAIS

Prašymai dėl mokymosi Šiaulių „Santarvės“ gimnazijoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. gimnazijos raštinėje nuo 8.00 — 16.30 val.

Atsakingas asmuo: raštinės vedėja Kristina Buivydienė

Reikalingi pateikti dokumentai:

1. Vieno iš tėvų (globėjų/rūpintojų) prašymas;

2. Vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

3. Vaiko sveikatos raidos pažymėjimas (iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.)

Iš kitų mokyklų atvykę mokiniai papildomai pateikia vieną iš šių dokumentų:

1. Įgyto išsilavinimo pažymėjimą;

2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimą;

3. Pažymą apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8 41 43 57 16 arba el. paštu: santarvesvm@gmail.com

 

Prašymas priimti į mokyklą

PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO

DĖL PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ

Pirmininkė – Ingrida Kuolienė, gimnazijos direktorė;

Nariai:  — Kristina Buivydienė, raštinės vedėja;

—   Olga Neutova, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

—   Nadežda Bessarab, soc. pedagogė;

—   Erika Jocienė, spec. pedagogė.