Обязанности

1 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė

2 Ūkio dalies vedejas

3 Vyr. buhalterio pareigybė

4 Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

5 Apskaitininko pareigybė

6 Bibliotekos vedėjo pareigybė

7 Inzinierius kompiuteristo pareigybė

8 Mokytojo pareigybė

9 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybe

10 Klases aukletojo pareiginiai

11 Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

12 Specialusis pedagogas

13 Logopedo pareigybė

14 Kiekmsargio pareigybė

15 Darbininko pareigybė

16 Valytojo pareigybė

17 Rūbininko pareigybė

18 Laboranto pareigybė

19 Mokytojo padėjėjo pareigybė

20 Profesinio orientavimo konsultanto pareigybė

21 Pailgintos dienos grupės pedagogo (auklėtojo) pareig

Direktoriaus pareigybė