Pareigybės

Direktoriaus pareigybė

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė

Ūkio dalies vedejas

Vyr. buhalterio pareigybė

Raštinės vedėjo pareigybės aprašymas

 Apskaitininko pareigybė

 Bibliotekos vedėjo pareigybė

 Inzinierius kompiuteristo pareigybė

Mokytojo pareigybė

 Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybe

 Klases aukletojo pareiginiai

 Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Specialusis pedagogas

 Logopedo pareigybė

Kiekmsargio pareigybė

 Darbininko pareigybė

 Valytojo pareigybė

 Rūbininko pareigybė

 Laboranto pareigybė

 Mokytojo padėjėjo pareigybė

 Profesinio orientavimo konsultanto pareigybė

Pailgintos dienos grupės pedagogo (auklėtojo) pareigybė